Samen inzetten op depotuitdagingen: studiedag

Foto: Depot Collectie Vlaamse Gemeenschap in Vilvoorde © Danica O. Kus

Op 10 december organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed in nauwe samenwerking met FARO de studiedag Samen inzetten op depotuitdagingen.

Erfgoed met zorg bewaren voor de toekomst brengt vele uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen spelen zowel voor cultureel erfgoed als voor onroerend erfgoed. Veel van dat erfgoed wordt bewaard in depotruimtes, die minder zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Het bewaren in depots en de depotwerking zijn daarom niet minder belangrijk. 

De Vlaamse Regering engageerde zich in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 tot een regierol voor een afgestemd depotbeleid. Ze wil de sectoren ondersteunen om een antwoord te bieden op die uitdagingen. In 2020 werkten het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed aan een analyse van de uitdagingen en een gezamenlijke visievorming.    

Op het programma

Op deze studiedag willen we de cultureel- en onroerend-erfgoedactoren de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten. Verder bieden we toelichting bij:  

  • de analyses die gebeurden en waaraan nog nood is; 
  • de visie die vooropgesteld wordt voor het afgestemde depotbeleid; 
  • de wijze waarop de regierol een invulling krijgt en welke ondersteuning er is. 

Waar en wan­neer

De studiedag vindt plaats op 10 december 2021 in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. 
Verdere communicatie en een programma volgen in het najaar. Noteer de studiedag alvast in uw agenda!

Foto: Depot Collectie Vlaamse Gemeenschap in Vilvoorde © Danica O. Kus

Wouter Lammens